Veřejná zakázka: Opravy komunikací na území města Havlíčkův Brod – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 229
Systémové číslo: P16V00000018
Evidenční číslo zadavatele: ORM/386/2016/Ben
Počátek běhu lhůt: 12.04.2016
Nabídku podat do: 29.04.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy komunikací na území města Havlíčkův Brod – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu je provedení projektových dokumentací na opravu a rekonstrukci stávajících komunikací na území města Havlíčkův Brod. Součástí zakázky je zpracování projektových dokumentací v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a popř. 146/2008 Sb. ve stupních:
• Dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
• Dokumentace pro vydání stavebního povolení
• Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v rozsahu dokumentace pro zadání stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a vyhláškou 230/2012 Sb. Město Havlíčkův Brod stanovuje, že soupis prací bude vyhotoven v cenové soustavě URS Praha.
Vybraný zhotovitel zajistí i kompletní inženýrskou činnost včetně jednání s dotčenými orgány a správci sítí vyjma jednání s majiteli pozemků dotčených stavbou. Připraví i kompletní podklady pro vydání v územního a stavebního povolení (popř. veřejnoprávní smlouvy) dle stavebního zákona a zodpovídá zadavateli za jejich úplnost. Žadatelem o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude město Havlíčkův Brod.
Vybraný projektant se zaváže vykonávat autorský dozoru v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.
Zadavatel stanovuje, že se jedná o zakázku malého rozsahu dělenou na tři části a to dle následujícího členění. Každý uchazeč může podat nabídku na všechny tři části či pouze na některou z nich.

Součástí zakázky bude:
• Geodetické zaměření
• Posouzení stavu komunikací – kompletní diagnostika nutná pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu stanovené zadavatelem včetně nezbytných průzkumů (geologických apod.)

Popis částí:

1. Část – Nad Skalkou, Větrná:
Jedná se o místní komunikace v délce – Nad Skalkou cca 200 m, Větrná cca 90 m. Zadavatel upřednostňuje, aby lokalita byla řešena jako obytná zóna, popř. jiným obdobným způsobem. Komunikace bude s asfaltobetonovým povrchem. Upozorňujeme, že část ulice Nad Skalkou je výškově rozdílná a bude zde třeba řešit mezi jízdními pruhy opěrnou zeď či staticky zabezpečený svah. V projektové dokumentaci pro provádění stavby a ve výkazu výměr budou řešeny obě ulice jako samostatné stavby. Součástí bude kompletní rekonstrukce, popř. doplnění veřejného osvětlení. Upozorňujeme, že součástí musí být řešení křižovatky se silnicí I/38 a bude zde ponecháno separační stání velkoobjemových kontejnerů (respekt. v tomto prostoru navržena zpevněná plocha pro jejich umístění). Projektant zváží možnost umístit v prostoru plochu pro velkoobjemový kontejner bioodpadu.

2. Část Dobrovského, Kobzinové:
Jedná se o komunikace v délce – Dobrovského cca 300 m, Kobzinové a část P.F.Ledvinky 200 m. Ulice Dobrovského bude navržena jako obousměrná komunikace s oboustrannými chodníky s jednostranným parkováním. Povrch bude upřesněn, ale předpokládá se na komunikaci asfaltobeton, parkovací stání žulová kostka a chodníky ze žulové mozaiky. V ulici Kobzinové předpokládáme komunikaci ze žulové kostky (alt. Asfaltobeton) a chodníky z mozaiky. Součástí bude komplexní rekonstrukce, popř. doplnění veřejného osvětlení. Stavba bude vhodně doplněna mobiliářem (lavičky, koše apod.) a vegetací, která bude umístěna mimo stávající silniční těleso do prostoru stávající zeleně. V rámci stavby bude řešeno zásobování Měšťanského pivovaru. V projektové dokumentaci pro provádění stavby a ve výkazu výměr budou řešeny obě ulice jako samostatné stavby.

3. Část Strážná, Waldhauserova, Sekaninova:
Jedná se o komunikace v délce – Strážná cca 310 m, Waldhauserova cca 160 m. Sekaninova cca 160 m. V ulicích navržených k rekonstrukci bude zachován stávající dopravní režim (jednosměrné ulice) s doplněním o parkovací o odstavná stání pro osobní automobily v max. možné míře. V Sekaninově ulici budou nově navrženy chodníky v místech, kde chybí. Stávající separační stání budou zachována, respekt. budou pro ně navrženy zpevněn plochy v přibližně stávajících místech jako jsou dnes. Komunikace a odstavná a parkovací stání budou asfaltobetonová, chodníky ze zámkové vibrolisované dlažby. Součástí bude komplexní rekonstrukce, popř. doplnění veřejného osvětlení. Projektant zváží možnost umístit v prostoru plochu pro velkoobjemový kontejner bioodpadu.
V projektové dokumentaci pro provádění stavby a ve výkazu výměr bude každá z ulic řešena jako samostatná stavba.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 730 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky